muflón;]

65 tekstów – auto­rem jest muflón;].

kochałam cię na je­sień, po­tem w zimę, po­tem na wiosnę, w la­to również, mi­jała ko­lej­na je­sień a po niej ko­lej­na zi­ma a ja na­dal kochałam, jest ko­lej­na już wios­na i wciąż Cię kocham. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 5 maja 2011, 00:38

Przed za­kocha­niem skon­sultuj się z le­karzem lub far­ma­ceutą, gdyż każde ser­ce niewłaści­wie sto­sowa­ne zag­raża two­jemu życiu lub psychi­ce. ♥ 

myśl
zebrała 63 fiszki • 22 września 2010, 21:02

Co ta­kiego zmieniło się we mnie odkąd jes­teśmy razem?
Nie wiele. Weź tyl­ko mój błysk w oku, pomnóż do potęgi en­tej, po­tem do­daj jeszcze je­den, a wy­nikiem będzie mo­je og­romne szczęście. ♥ 

myśl
zebrała 34 fiszki • 18 września 2010, 18:55

Le­piej żałować, że ta­kowej szan­sy nie było, niżeli jej nie wykorzystaliśmy. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 31 sierpnia 2010, 11:56

Tra­cimy nie doceniając.
Do­ceniamy tracąc. 

myśl
zebrała 80 fiszek • 26 sierpnia 2010, 14:34

Przy­jaciel jest jak po­duszka po­wiet­rzna, która wpraw­dzie nie lik­wi­duje tra­gedii, ale koi cios. 

myśl
zebrała 108 fiszek • 23 sierpnia 2010, 11:23

Z tobą nie mogę.
Bez ciebie nie mogę.

Z tobą źle.
Bez ciebie jeszcze gorzej. 

myśl
zebrała 89 fiszek • 29 lipca 2010, 22:00

Nie da się wytłumaczyć cze­goś, cze­go sa­memu nie jest w sta­nie się pojąć. 

myśl
zebrała 93 fiszki • 27 lipca 2010, 11:44

Zjadłeś mnie, a po chwi­li wyp­lułeś, zu­pełnie inną. Ty pożeraczu serc za dychę, nie war­ty złama­nego grosza. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 25 lipca 2010, 09:48

Ideał z jedną, drugą, trze­cią, setną wadą. 

myśl
zebrała 96 fiszek • 22 lipca 2010, 13:43

muflón;]

człowiekiem jestem.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

muflón;]

Użytkownicy
L M N
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność